Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Elektrohimicheskie i elektrofizicheskie metody obrabotki /Pod red. V.P. Smolenceva: v 2t. M.: Vys. shk., 1983. 346s. 2.Smolencev E.V. Proektirovanie elektricheskih i kombinirovannyh metodov obrabotki. M. Mashinostroenie. 2005. 511 s.
 
© Don state technical university