Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Vulgakov E.B., Kapelevich A.L. Vozmojnosti nesimmetrichnyh zubchatyh peredach / E.B. Vulgakov //Vestnik mashinostroeniya. 1986. - 4.s. 14 16. 2.. Kargin P.A. Sintez i ocenka kachestva evol'ventnoi zubchatoi peredachi s nesimmetrichnymi profilyami zub'ev / P.A. Kargin // Izvestiya vuzov. Mashinostroenie. - 1998.- 10 12. s.3 8. 3. Kargin P.A. Proektirovanie i ispytanie samotormozyascheisya zubchatoi peredachi / P.A. Kargin // Vestnik mashinostroeniya. - 2008.- 12.- s. 3 - 6 . 4. Gavrilenko V.A. Zubchatye peredachi v mashinostroenii./ V.A. Gavrilenko. - M.: Mashinostroenie, 1962.
 
© Don state technical university