Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. Lenivkin V.A. Tehnologicheskie svoistva svarochnoi dugi v zaschitnyh gazah/ V.A. Lenivkin, N.G. Dyurgerov, H.N. Sagirov. M.: Mashinostroenie ,1989. 264 s.Tehnologicheskie 2. Rabinovich I.Ya. Oborudovanie dlya dugovoi elektricheskoi svarki. Istochniki pitaniya dugi/I.Ya. Rabinovich M.: Mashgiz, 1958. 380. 3.Kasprjak G.M. Struktura i metodika analiza processa samoregulirovaniya dugi pri svarke / G.M Kasprjak, L.E. Alekin //Avtomaticheskoe regulirovanie dugovoi svarki: sb. nauch. tr. M.: ANSSSR, 1958. 4. Tehnologiya elektricheskoi svarki plavleniem / pod redyu B.E. Patona. M.Kiev: Mashgiz, 1963. 663 s. 5. Dyurgerov N.G. Samoregulirovanie v processah dugovoi svarki : monografiya/ N.G. Dyurgerov; Rost. Gos.unt putei soobscheniya. Rostov n/D, 2008. 102 s.
 
© Don state technical university