Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Model' prognoza tehnologii razvitiya rastenievodcheskih otraslei sel'skogo hozyaistva Rossiiskoi Federacii /Kuznecov V.V. i dr. Rostov-na-Donu: izdatel'stvo VNIIEiN, 2008. 166 s. 2.Tarasov A.N. Planirovanie v sel'skom hozyaistve: istoriya, metodologiya, programmnoe obespechenie. Rostov-na-Donu: izdatel'svto VNIIEiN, 2008. 214 s.
 
© Don state technical university