Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1. A.M. Korytin. Avtomatizaciya tipovyh tehnologicheskih processov i ustanovok. M. Energoatomizdat, 1988g. 433s. 2. B.M.Kagan, V.V.Stashin. Osnovy proektirovaniya mikroprocessornyh ustroistv avtomatiki. M., Energoatomizdat, 1987 g., S. 165-170 3. Memotech electronique, J.C.Chanveau, G.Chevalier, B.Chevalier, Editions CASTEILLA, 2005, Paris, Pages 3.148 3.151.
 
© Don state technical university