Internet version
of the research journal
 English

2009:

1 2 3 4

2008:

1 2 3 4

2007:

1 2 3 4

2006:

1 2 3 4

2005:

1 2 3 4
5
 
1.Tamarkin M.A. Teoreticheskie osnovy optimizacii processov obrabotki detalei svobodnymi abrazivami: dis. d-ra. tehn. nauk / M.A. Tamarkin. - Rostov n/D, 1995. 238 s. 2.Lubenskaya M. Issledovanie vliyaniya geometrii abrazivnyh granul na proizvoditel'nost' processa vibracionnoi obrabotki. /M. Lubenskaya// Vestnik KDPU im. M.Ostrogradskogo.-2009.-Vyp. 2.ch1.- S.56-59. 3.Boiko M.A. Povyshenie tehnologicheskih harakteristik abrazivnyh granul dlya vibroabrazivnoi obrabotki: dis. ... kand. tehn. nauk / M.A. Boiko. - Rostov n/D, 2000. 167 s.
 
© Don state technical university